Obchodné podmienky

1. Úvodní ustanovení

1.1  Prodávajícím a provozovatelem e-shopu www.fwrider.sk je společnost Bonaparte Company s.r.o., IČ: 06621040, DIČ: CZ06621040, se sídlem Lublaňská 667/42, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 285616, emailové spojení info@funnywheels.eu.
1.2  Provozovatel e-shopu, jako prodávající, tímto upravuje v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, (zákon dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-shopu, který je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.fwrider.sk (dále jen „webová stránka“).
1.3  Kupujícím je vždy spotřebitel, tj. právnická nebo fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
1.4  Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.5  Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Nedílnou součástí obchodních podmínek jsou přílohy obchodních podmínek uvedené dále v textu. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
1.6  Ustanovení sjednaná v kupní smlouvě odchylně od obchodních podmínek mají přednost.
1.7  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1  Zboží nabízené na webových stránkách prodávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2.2  Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Ceny zboží jsou v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce.
2.3  Náklady na doručení zboží jsou uvedeny samostatně a platí pouze pro doručování zboží v rámci území České republiky a Slovenska.
2.4  Vyplněním objednávkového formuláře na webové stránce činí kupující závaznou nabídku na uzavření kupní smlouvy.
2.5  Kupní smlouva je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací), což zasílá prodávající kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.
2.6  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si kupující hradí sám.
2.7 Kupující bere na vědomí, že v případě zřejmé nesprávnosti ohledně ceny uvedené na webové stránce prodávající kupní smlouvu neuzavře.

3. Platební podmínky

Způsoby platby:
a) On-line platební kartou (budete přesměrováni na platební bránu)
b) Dobírkou

3.1  Kupní cenu zboží se kupující zavazuje uhradit dle pokynů prodávajícího uvedených nebo vyplývajících z objednávky.
3.2  Zboží bude vydáno až po zaplacení kupní ceny. :
a) On-line platební kartou (budete přesměrováni na platební bránu
b) Dobírkou
3.3 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4. Odstoupení od smlouvy

4.1  Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od data převzetí zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží. Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
4.2  Odstoupení od kupní smlouvy musí být učiněno písemně a odesláno prodávajícímu ve lhůtě na adresu provozovny Bonaparte Company s.r.o., Spolková 31, 312 00 Plzeň nebo elektronicky na e-mail info@funnywheels.eu.
4.3  Následně běží lhůta v délce 14 dnů na vrácení zboží. Kupující musí odeslat zboží nejpozději do konce této lhůty na adresu
Bonaparte Company s.r.o., Spolková 31, 312 00 Plzeň, tel:+420 725 943 148 info@funnywheels.eu.

Vrácené zboží zasílejte, prosím, na adresu
Bonaparte Company s.r.o., Spolková 31, 312 00 Plzeň
Více informací na tel:+420 725 943 148 , info@funnywheels.eu

4.4  Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.
4.5  Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.
4.6  Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak prodávající má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.
4.7  Je možné vrátit i zboží použité, avšak prodávající má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou dosáhnout i výše kupní ceny zboží.
4.8  Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení od smlouvy uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
4.9 Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostním převodem na účet kupujícího, nedohodnou-li se strany jinak.
4.10 Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, a nesmí jevit známky opotřebení či poškození.
4.11  Náklady na vrácení zboží a uvedení do původního stavu nese kupující.
4.12  Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající kupní cenu prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak.
4.13 Prodávající není povinen vrátit kupní cenu kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
4.14 Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížením hodnoty zboží a výši náhrady škody započíst na vracenou částku.
4.15 Vzor odstoupení od smlouvy, který lze pro tento účel využít, je přílohou těchto obchodních podmínek.
4.16 Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.
4.17 Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně.
4.18 V souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
a)  o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího;
b)  o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
c)  o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
d)  o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující již porušil jejich původní obal.
4.19 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně poskytnutého dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
4.20 V případě, že kupující není spotřebitel a zboží nakupuje v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti, což je osvědčeno, pokud používá na nákupním dokladu IČ, právo na odstoupení nevzniká.

5. Doprava a dodání zboží

Způsob dodání:
a) PPL – odesíláme zpravidla do 3 pracovních dnů od obdržení zaplacené objednávky, pokud není uvedeno jinak
b) Osobní odběr – Plzeň – na adrese Spolková 31, 312 00 Plzeň, v pracovní dny od 8 do 16 hodin (Firma Bonaparte Company s.r.o. – po schodech nahoru, zvonek Bonaparte), v případě potřeby volejte na 725329833

5.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
5.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
5.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
5.5 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
5.6 Prodávající si vyhrazuje právo měnit po dohodě s kupujícím způsoby dopravy v případě, že rozměr nebo hmotnost zásilky překročí možnosti daného přepravce.
5.7 Při přebírání zásilky je kupující povinen zkontrolovat obal zásilky – zjevnou vadu (poškození obalu) je nutné ihned oznámit řidiči a poznamenat do přepravního listu.
5.8 Obsah zásilky je kupující povinen zkontrolovat po odjezdu řidiče, řidič nečeká na kontrolu obsahu při předávání – skryté vady je možné ohlásit do 2 dnů po převzetí zásilky a zažádat o sepsání zápisu o škodě.

6. Práva z vadného plnění

Jakost při převzetí
6.1  Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
6.2  Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
6.3  Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
6.4  Projeví-li se vada během šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.
6.5  Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
6.6  U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad
6.7 Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v záruční době v délce 24 měsíců nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
6.8 V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
a)  odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
b)  bezplatné odstranění vady opravou;
c)  přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
d)  vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
6.9 Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
6.10 U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde- li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
6.11 Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
6.12 Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.
6.13 U vybraného zboží může prodávající poskytnout kupujícímu rozšířenou smluvní záruku.
6.14  Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.
6.15  V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.
6.16  Pro kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců.
6.17 Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení se zbožím, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci dotyčného zboží.

7. Reklamace

7.1 Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní tak písemně nebo elektronicky, a v oznámení mimo jiné uvede své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
7.2 Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
7.3 Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
7.4 Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
7.5 Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o přijetí reklamace. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
7.6 Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
7.7 Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
7.8 Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.
7.9 U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

8. Ochrana osobních údajů

8.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
8.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) a prohlašuje, že:

8.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.
8.4 Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
8.5 Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
8.6 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že v rámci právní jistoty bude informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
8.7 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jako zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
8.8 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
8.9 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
8.10 V případě, že by se kupující domníval, že zpracování jeho osobních údajů, je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požádat o jejich změnu či vymazání.

9. Obecná ustanovení
9.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
9.2 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu
§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
9.3 Popis a technické specifikace zboží, které jsou uvedené na webových stránkách nebo tištěném katalogu vycházejí z informací výrobců a mohou se v průběhu času měnit. Prodávající si vyhrazuje právo tyto informace v případě potřeby aktualizovat či změnit. Chyby v popisech a technických specifikacích jsou vyhrazeny. Prodávající neručí za případné tiskové chyby
9.4 Tyto obchodní podmínky, kupní smlouva a veškeré související právní vztahy se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem (zákonem č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (zákonem č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, v platném znění.
9.5 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
9.6 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
9.7 V případě, že prodávající a kupující se dostanou do sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení sporu u České obchodní inspekci, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa www.coi.cz. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat u
České obchodní inspekce,
Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,
Více informací na www.coi.cz

9.8 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.
9.9 Přílohy obchodních podmínek tvoří:
a) Odstoupení od smlouvy – vzorový formulář;
b) Reklamační list – vzorový formulář pro uplatnění reklamace;
c) GDPR – Informace o ochraně osobních údajů 9.10  Změny obchodních podmínek lze sjednat mezi stranami písemným dodatkem.
9.11  Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 1. 2019

1. Úvodné ustanovenia

1.1  Predávajúcim a prevádzkovateľom e-shopu www.funnywheels.cz je spoločnosť Bonaparte Company s.r.o., IČO: 06621040, DIČ: CZ06621040, so sídlom Lublaňská 667/42, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, sp. zn. C 285616, emailové spojenie info@funnywheels.eu.
1.2  Prevádzkovateľ e-shopu, ako predávajúci, týmto upravuje v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Zb, Občiansky zákonník, (zákon ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom e-shopu, ktorý je prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.funnywheels.cz (ďalej len „webová stránka“).
1.3  Kupujúcim je vždy spotrebiteľ, tj. právnická alebo fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
1.4  Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
1.5  Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok sú prílohy obchodných podmienok uvedené ďalej v texte. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.
1.6  Ustanovenia dojednané v kúpnej zmluve odchylne od obchodných podmienok majú prednosť.
1.7  Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. Uzavretie kúpnej zmluvy

2.1  Tovar ponúkaný na webových stránkach predávajúceho je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
2.2  Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavnej chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru. Ceny tovaru sú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovej stránke.
2.3  Náklady na doručenie tovaru sú uvedené samostatne a platia iba pre doručovanie tovaru v rámci územia Českej republiky a Slovenska.
2.4  Vyplnením objednávkového formulára na webovej stránke robí kupujúci záväznú ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy.
2.5  Kúpna zmluva je uzatvorená doručením prijatia objednávky (akceptáciou), čo zasiela predávajúci kupujúcemu elektronickou poštou, a to na elektronickú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke.
2.6  Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si kupujúci hradí sám.
2.7 Kupujúci berie na vedomie, že v prípade zrejmé nesprávnosti ohľadom ceny uvedenej na webovej stránke predávajúci kúpnu zmluvu neuzavrie.

3. Platobné podmienky

Spôsoby platby:
a) On-line platobnou kartou (budete presmerovaní na platobnú bránu)
b) Dobierkou

3.1  Kúpnu cenu tovaru sa kupujúci zaväzuje uhradiť podľa pokynov predávajúceho uvedených alebo vyplývajúcich z objednávky.
3.2  Tovar bude vydaný až po zaplatení kúpnej ceny. :
a) On-line platobnou kartou (budete presmerovaný na platobnú bránu)
b) Dobierkou
3.3 Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

4. Odstúpenie od zmluvy

4.1  Kupujúci má v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od dátumu prevzatia tovaru. V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či vykonania platby. Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodaním tovaru. Lehota 14 dní začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru. Ak končí lehota cez víkend alebo vo sviatok, ako posledný deň lehoty sa berie najbližší nasledujúci pracovný deň.
4.2  Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť urobené písomne a odoslané predávajúcemu v lehote na adresu prevádzky Bonaparte Company s.r.o., Spolková 31, 312 00 Plzeň alebo elektronicky na e-mail info@funnywheels.eu.
4.3  Následne plynie lehota v dĺžke 14 dní na vrátenie tovaru. Kupujúci musí odoslať tovar najneskôr do konca tejto lehoty na adresu
Bonaparte Company s.r.o., Spolková 31, 312 00 Plzeň,

tel:+420 725 943 148 info@funnywheels.eu.

4.4  Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje.
4.5  Rozbalením ani použitím tovaru nezaniká právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu.
4.6  Tovar nemusí byť vrátený v originálnom obale, avšak predávajúci má právo na úhradu nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu.
4.7  Je možné vrátiť aj tovar použitý, avšak predávajúci má opäť právo na úhradu nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Tieto náklady môžu dosiahnuť aj výšku kúpnej ceny tovaru.
4.8  Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení od zmluvy uviesť dátum nákupu alebo číslo zmluvy/predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.
4.9 Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť čiastku plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, ak sa strany nedohodnú inak.
4.10 Ak ponúka predávajúci v rámci určitého spôsobu dodania tovaru niekoľko možností, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejší z nich. Najneskôr v rovnakej lehote je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať alebo odovzdať zakúpený tovar. Tovar musí byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, a nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia.
4.11  Náklady na vrátenie tovaru a uvedenie do pôvodného stavu znáša kupujúci.
4.12  Ak kupujúci vracia tovar osobne v prevádzke predávajúceho, vráti predávajúci kúpnu cenu predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, ak sa strany nedohodnú inak.
4.13 Predávajúci nie je povinný vrátiť kúpnu cenu kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
4.14 Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu znížením hodnoty tovaru a výšku náhrady škody započítať na vrátenú sumu.
4.15 Vzor odstúpenia od zmluvy, ktorý možno na tento účel využiť, je prílohou týchto obchodných podmienok.
4.16 Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť kedykoľvek pred dodaním tovaru, pokiaľ nie je objektívne schopný z dôvodov na strane tretích osôb dodať kupujúcemu tovar v lehote primeranej okolnostiam a/alebo pokiaľ vyjde najavo, že kupujúci porušil už skôr uzavretú zmluvu s predávajúcim.
4.17 Predávajúci zároveň kupujúceho upozorňuje, že zmluva nie je uzatvorená, pokiaľ sú tu oprávnené pochybnosti o skutočnej identite kupujúceho alebo v prípade zjavných chýb v uvádzaných informáciách o tovare alebo cene.
4.18 V súlade s ustanovením § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
a)  o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho;
b)  o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
c)  o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť;
d)  o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ kupujúci už porušil ich pôvodný obal.
4.19 Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom poskytnutého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť. aj poskytnutý darček.
4.20 V prípade, že kupujúci nie je spotrebiteľ a tovar nakupuje v rámci svojej obchodnej či podnikateľskej činnosti, čo je osvedčené, pokiaľ používa na nákupnom doklade IČO, právo na odstúpenie nevzniká.

5. Doprava a dodanie tovaru

Spôsob dodania:
a) PPL – odosielame spravidla do 3 pracovných dní od obdržania zaplatenej objednávky, pokiaľ nie je uvedené inak
b) Osobný odber – Plzeň – na adrese Spolková 31, 312 00 Plzeň, v pracovné dni od 8 do 16 hodín (Firma Bonaparte Company s.r.o. – po schodoch hore, zvonček Bonaparte), v prípade potreby volajte na 725329833

5.1 V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
5.2 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
5.3 V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
5.4 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
5.5 Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.
5.6 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť po dohode s kupujúcim spôsoby dopravy v prípade, že rozmer alebo hmotnosť zásielky prekročí možnosti daného prepravcu.
5.7 Pri preberaní zásielky je kupujúci povinný skontrolovať obal zásielky – zjavnú vadu (poškodenie obalu) je nutné ihneď oznámiť vodičovi a poznamenať do prepravného listu.
5.8 Obsah zásielky je kupujúci povinný skontrolovať po odchode vodiča, vodič nečaká na kontrolu obsahu pri odovzdávaní – skryté vady je možné ohlásiť do 2 dní po prevzatí zásielky a požiadať o spísanie zápisu o škode.

6. Práva z chybného plnenia

Akosť pri prevzatí
6.1  Pokiaľ má prevzatý tovar nedostatky (napr. nemá dohodnuté alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa na obvyklý alebo dohodnutý účel, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo akosť nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo aj predzmluvným parametrom), jedná sa o vady tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.
6.2  Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z ceny; ak to nie je povahe vady neúmerné (najmä ak nemožno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), možno uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez vád alebo novej súčasti bez vád, ak sa vada týka iba tejto súčasti.
6.3  Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.
6.4  Ak sa prejaví vada počas šiestich mesiacov od prevzatia tovaru, má sa za to, že vada tovaru existovala už pri prevzatí tovaru.
6.5  Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, pokiaľ preukáže, že kupujúci pred prevzatím o vade tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.
6.6  U predávaného použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebenia. U vecí predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná. Namiesto práva na výmenu má kupujúci v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu.

Zákonné práva z vád
6.7 Predávajúci zodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí tovaru v záručnej dobe v dĺžke 24 mesiacov alebo v dobe použiteľnosti uvedenej v reklame, na obale tovaru alebo v pripojenom návode.
6.8 V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať u vady, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú):
a)  odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci;
b)  bezplatné odstránenie vady opravou;
c)  primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo
d)  vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.
6.9 Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzavretí zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, pokiaľ by toto porušenie predvídala.
6.10 U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.
6.11 Ak sa vyskytla odstrániteľná vada po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet vád (najmenej tri vady súčasne), môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.
6.12 Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania alebo nedodržania návodu na použitie.
6.13 U vybraného tovaru môže predávajúci poskytnúť kupujúcemu rozšírenú zmluvnú záruku.
6.14  Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave.
6.15  V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba.
6.16  Pre kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, je záručná doba iba 12 mesiacov.
6.17 Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s tovarom, tj najmä pri používaní tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii dotyčného tovaru.

7. Reklamácia

7.1 Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Urobí tak písomne alebo elektronicky, a v oznámení okrem iného uvedie svoje kontaktné údaje, popis závady a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.
7.2 Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak žiadal kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.
7.3 Ak nezvolí kupujúci svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
7.4 Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie beží od okamihu uplatnenia (oznámenia) reklamácie. Kupujúci odovzdá alebo doručí tovar predávajúcemu alebo do miesta určeného na opravu súčasne alebo následne po uplatnení reklamácie. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný.
7.5 Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o prijatí reklamácie. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by išlo o podstatné porušenie zmluvy.
7.6 Ak odmietne predávajúci odstrániť vadu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.
7.7 Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho ako by išlo o kúpu nového tovaru alebo jeho časti.
7.8 Ak nie je umožnené sledovať stav vybavenia reklamácie on-line, zaväzuje sa predávajúci o vybavení reklamácie kupujúceho informovať podľa jeho požiadavky e-mailovou správou alebo prostredníctvom SMS.
7.9 U oprávnenej reklamácie patrí kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov.

8. Ochrana osobných údajov

8.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
8.2 Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“) a prehlasuje, že:

8.3 Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy.
8.4 Ak nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu.
8.5 Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzavretie kúpnej zmluvy.
8.6 Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že v rámci právnej istoty bude informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
8.7 Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.
8.8 Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
8.9 Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
8.10 V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že spracovanie jeho osobných údajov, je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
a) požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
b) požiadať o ich zmenu alebo vymazanie.

9. Všeobecné ustanovenia
9.1 Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
9.2 Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle
§ 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
9.3 Popis a technické špecifikácie tovaru, ktoré sú uvedené na webových stránkach alebo tlačenom katalógu vychádzajú z informácií výrobcov a môžu sa v priebehu času meniť. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto informácie v prípade potreby aktualizovať alebo zmeniť. Chyby v popisoch a technických špecifikáciách sú vyhradené. Predávajúci neručí za prípadné tlačové chyby.
9.4 Tieto obchodné podmienky, kúpna zmluva a všetky súvisiace právne vzťahy sa riadia českým právnym poriadkom, najmä občianskym zákonníkom (zákonom č. 89/2012 Zb.), zákonom o ochrane spotrebiteľa (zákonom č. 634/1992 Zb.) a ďalšími právnymi predpismi, v platnom znení.
9.5 Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
9.6 Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
9.7 V prípade, že predávajúci a kupujúci sa dostanú do sporu, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže kupujúci podať návrh na mimosúdne riešenie sporu pri Českej obchodnej inšpekcii, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa www.coi.cz. 

Návrh na mimosúdne riešenie sporu možno podať na České obchodné inšpekcii,
Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,
Viac informácií na www.coi.cz

9.8 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe.
9.9 Prílohy obchodných podmienok tvoria:
a) Odstúpenie od zmluvy – vzorový formulár;
b) Reklamačný list – vzorový formulár pre uplatnenie reklamácie;
c) GDPR – Informácie o ochrane osobných údajov 9.10 Zmeny obchodných podmienok možno dojednať medzi stranami písomným dodatkom.
9.11  Tieto obchodné podmienky sú účinné od 1. 1. 2019

Přílohy:

Odstoupeni od smlouvy- formulář

Reklamační list – formulář

GDPR

0
    0
    Váš košík
    Váš košík je prázdnySpäť do obchodu